Phát biểu nào sau đây đúng? A Điều...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Phát biểu nào sau đâ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Phát biểu nào sau đây đúng? A. Điều chế anđehit fomic trong công nghiệp bằng phản ứng oxi hóa metanol. B. Có thể nhận biết Glucozo và Fructozo bằng phản ứng tráng gương. C. Có thể nhận biết andehit axetic và axit acrylic bằng dung dịch brom. D. Glucozơ và saccarozơ đều tham gia phản ứng tráng gương.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A đúng: CH3OH + O2 —> HCHO + H2O B sai, cả 2 đều tráng gương. C sai, cả 2 đều làm mất màu dung dịch Br2. D sai, saccarozơ không tráng gương.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP