Cho các phát biểu sau: 1 Glucozơ phản...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (1) Glucozơ phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ancol đa chức. (2) %C trong xenlulozo cao hơn %C trong tinh bột. (3) Glucozo và Fructozo cho sản phẩm giống nhau khi tác dụng với Cu(OH)2 (4) Muối natri hoặc kali của axit béo được dùng để sản xuất xà phòng. Số phát biểu đúng là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Đúng, tạo sorbitol C6H8(OH)6 (2) Sai, chúng cùng CTĐGN nên cùng % các nguyên tố. (3) Sai, phức xanh của glucozơ chứa -CHO còn phức xanh của fructozơ chứa -CO- (4) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP