Hấp thụ vừa đủ hỗn hợp etilen và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ vừa đủ hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ vừa đủ hỗn hợp etilen và propilen vào dung dịch KMnO4 31,6% thu được dung dịch X và kết tủa Y. Trong dung dịch X nồng độ % của etilenglicol là 6,906%. Nồng độ % của propan–1,2–điol trong dung dịch X là : A. 15,86% B. 14,99% C. 15,12% D. 12,88%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O —> 3CnH2n(OH)2 + 2KOH + 2MnO2 Tự chọn nKMnO4 = 2 —> nMnO2 = 2 và nAnken = 3 Đặt u, v là số mol C2H4 và C3H6. —> u + v = 3 (1) mddKMnO4 = 1000 mddY = mAnken + mddKMnO4 – mMnO2 = 28u + 42v + 826 mC2H4(OH)2 = 62u = 6,906%(28u + 42v + 826) (2) (1)(2) —> u = 1,044 và v = 1,956 —> C%C3H6(OH)2 = 76v/(28u + 42v + 826) = 15,86%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP