Cho các dung dịch sau: glucozơ 1 mantozơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các dung dịch sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các dung dịch sau: glucozơ (1); mantozơ (2); saccarozơ (3); axit axetic (4); glixerol (5); axetanđehit (6); metyl fomat (7). Số dung dịch hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là: A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Có 5 dùng dịch hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường: (1), (2), (3), (4), (5), trong đó (1), (2), (3), (5) tạo phức xanh thẫm (Tính chất của ancol đa chức) và (4) tạo muối (CH3COO)2Cu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP