Cho các phát biểu sau: a Do có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Do có liên kết hiđro, nhiệt độ sôi của axit axetic cao hơn metyl fomat (b) Phản ứng xà phòng hóa tristearin trong dung dịch NaOH đun nóng là phản ứng thuận nghịch. (c) Trong tinh bột, hàm lượng của amilopectin cao hơn hàm lượng amilozo. (d) Glucozo là hợp chất hữu cơ tạp chức. (e) Từ xenlulozo có thể tạo được hai polime bán tổng hợp là tơ axetat và tơ visco. (f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozo được dùng để pha chế thuốc. (g). Tristearin và tripanmitin đều là những chất rắn ở điều kiện thường. (h). Saccarozơ và glucozơ đều có khả năng hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh thẫm. Số phát biểu đúng là: A. 3. B. 5. C. 6. D. 7.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng (b) Sai, phản ứng xà phòng hóa 1 chiều. (c) Đúng, amilopentin chiếm 80 đến 98% (d) Đúng, chức OH và CHO. (e) Đúng (f) Đúng (g) Đúng, chất béo no nên ở dạng rắn trong điều kiện thường. (h) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP