Chia 29 2 gam hỗn hợp G gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia 29,2 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia 29,2 gam hỗn hợp G gồm 2 anđehit đơn chức (trong cùng dãy đồng đẳng, hơn kém nhau 2 nguyên tử C trong phân tử) thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Cho vào dung dịch AgNO3 dư trong NH3­ đun nóng, thu được 86,4 gam Ag. Phần 2: Cho vào nước brom vừa đủ thu được dung dịch X. Trung hòa X bằng KOH thu được dung dịch chứa a gam muối khan. Giá trị của a là A. 102,2 B. 22,4 C. 117,6 D. 30,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: Nếu G không chứa HCHO thì nG = 0,4 —> MG = 36,5: Vô lý. Vậy G chứa HCHO (x mol) và C2H5CHO (y mol). mG = 30x + 58y = 29,2/2 nAg = 4x + 2y = 0,8 —> x = 0,1 và y = 0,2 Phần 2: HCHO + 2Br2 + H2O —> CO2 + 4HBr 0,1……………………………………….0,4 C2H5CHO + Br2 + H2O —> C2H5COOH + 2HBr 0,2……………………………………0,2………0,4 Trung hòa X —> C2H5COOK (0,2) và KBr (0,8) —> m muối = 117,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP