Chia m gam hỗn hợp M gồm hai...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia m gam hỗn hợp M...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia m gam hỗn hợp M gồm hai ancol đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng thành 2 phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với Na (dư), được 3,36 lít khí hiđro (đktc). Cho phần hai phản ứng hoàn toàn với CuO ở nhiệt độ cao, được hỗn hợp M1 chứa hai anđehit (ancol chỉ biến thành anđehit). Toàn bộ lượng M1 phản ứng hết với AgNO3 trong NH3, thu được 86,4 gam Ag. Giá trị của m là A. 24,8 gam B. 30,4 gam C. 15,2 gam D. 45,6 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: nH2 = 0,15 —> nAncol = 0,3 Phần 2: nAnđehit = nAncol = 0,3 nAg = 0,8 Tỉ lệ nAnđehit : nAg = 1 : 2,67 —> Anđehit gồm HCHO (a) và CH3CHO (b) —> a + b = 0,3 và 4a + 2b = 0,8 —> a = 0,1 và b = 0,2 —> Ban đầu mỗi phần chứa CH3OH (0,1) và C2H5OH (0,2) —> m mỗi phần = 12,4 —> m = 24,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP