Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol A và B thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít CO2 và 7,65 gam nước. Mặt khác khi cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 2,8 lít hiđro. Biết tỉ khối hơi của mỗi chất so với hiđro đều nhỏ hơn 40, các khí đo ở đktc. A và B có CTPT lần lượt là: A. CH4O và C2H6O B. C2H6O và C3H8O C. C2H6O2 và C3H8O2 D. C3H8O2 và C4H10O2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,3 và nH2O = 0,425 —> nX = nH2O – nCO2 = 0,125 nH2 = 0,125 —> nO(X) = 2nH2 = 0,25 Dễ thấy nO(X) = 2nX nên X gồm các ancol 2 chức. Số C = nCO2/nX = 2,4 —> A là C2H4(OH)2 MB < 40.2 = 80 —> B là C3H6(OH)2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP