Cho một ancol đơn chức X phản ứng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một ancol đơn ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một ancol đơn chức X phản ứng với HBr có xúc tác thu được chất hữu cơ Y chứa C, H, Br trong đó % khối lượng Br trong Y là 69,56%. Biết MY < 260 đvC. Công thức phân tử của ancol X là: A. C5H7OH B. C4H7OH C. C5H9OH D. C5H11OH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nếu Y có 1 nguyên tử Br —> MY = 80/69,56% = 115: Vô nghiệm Vậy ngoài thế nhóm OH bằng Br còn có phản ứng cộng HBr vào nối đôi của ancol. —> Y có 2 nguyên tử Br —> MY = 80.2/69,56% = 230 —> X là C5H9OH và Y là C5H10Br2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP