Oxi hoá 25 6 gam CH3OH có xúc...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hoá 25,6 gam CH3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hoá 25,6 gam CH3OH (có xúc tác) thu được hỗn hợp sản phẩm X. Chia X thành hai phần bằng nhau Phần 1 tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 đun nóng thu được m gam Ag. Phần 2 tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch KOH 1M. Hiệu suất quá trình oxi hoá CH3OH là 75%. Giá trị của m là A. 64,8. B. 32,4. C. 129,6. D. 108.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCH3OH ban đầu = 0,8 —> nCH3OH phản ứng = 0,8.75% = 0,6 Phần 2: nHCOOH = nKOH = 0,1 —> nHCHO = 0,6/2 – 0,1 = 0,2 nAg = 4nHCHO + 2nHCOOH = 1 —> mAg = 108

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP