Chia m gam hỗn hợp X gồm Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia m gam hỗn hợp X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia m gam hỗn hợp X gồm Al, Ba thành 2 phần bằng nhau – Phần 1: tác dụng với nước (dư) được 0,04 mol H2. – Phần 2: tác dụng với 50ml dung dịch NaOH 1M (dư) được 0,07 mol H2 và dung dịch Y. Cho V ml dung dịch HCl 1M vào Y được 1,56 gam kết tủa. Giá trị của V lớn nhất để thu được lượng kết tủa trên là A. 20 B. 50 C. 100 D. 130

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Với H2O dư thu được ít H2 hơn với NaOH dư —> Phần 1 có Al dư. Đặt u, v là số mol Ba, Al trong mỗi phần. Phần 1: Ba hết, nAl phản ứng = 2u, bảo toàn electron: ne = 2u + 3.2u = 0,04.2 —> u = 0,01 Phần 2: Ba và Al đều hết, bảo toàn electron: ne = 2u + 3v = 0,07.2 —> v = 0,04 Y chứa Na+ (0,05), Ba2+ (0,01), AlO2- (0,04), bảo toàn điện tích —> nOH- = 0,03 nAl(OH)3 = 0,02 —> nH+ = nOH- + 4nAlO2- – 3nAl(OH)3 = 0,13 —> V = 130 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP