Thủy phân hết 1 lượng pentapeptit X trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hết 1 lượn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hết 1 lượng pentapeptit X trong môi trường axit thu được 32,88 gam Ala–Gly–Ala–Gly; 10,85 gam Ala–Gly–Ala; 16,24 gam Ala–Gly–Gly; 26,28 gam Ala–Gly; 8,9 gam Alanin còn lại là Gly–Gly và Glyxin. Tỉ lệ số mol Gly–Gly : Gly là 10 : 1. Tổng khối lượng Gly–Gly và Glyxin trong hỗn hợp sản phẩm là: A. 27,9 B. 29,7 C. 13,95 D. 28,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số mol các sản phẩm: Ala-Gly-Ala-Gly: 0,12 Ala-Gly-Ala: 0,05 Ala-Gly-Gly: 0,08 Ala-Gly: 0,18 Ala: 0,1 Gly-Gly: 10a Gly: a —> Pentapeptit X là: Ala-Gly-Ala-Gly-Gly —> nGly : nAla = 1,5 —> (0,12.2 + 0,05 + 0,08.2 + 0,18 + 10a.2 + a) / (0,12.2 + 0,05.2 + 0,08 + 0,18 + 0,1) = 1,5 —> a = 0,02 —> mGly-Gly + mGly = 27,9

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP