Cho m gam Al vào dung dịch chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Al vào dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Al vào dung dịch chứa Fe(NO3)3 2M và Zn(NO3)2 4M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 30,7 gam chất rắn Y gồm 2 kim loại. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 4M vào X đến khi không có phản ứng xảy ra nữa chỉ thấy cần dùng vừa đúng 250ml. Tính m.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFe(NO3)3 = a và nZn(NO3)2 = 2a Chất rắn Y gồm 2 kim loại là Fe (a mol) và Zn (b mol) —> mY = 56a + 65b = 30,7 (1) Dung dịch X chứa NO3- (7a), Zn2+ (2a – b). Bảo toàn điện tích —> nAl3+ = (3a + 2b)/3 nBa(OH)2 = 1 —> nOH- = 4(2a – b) + 4(3a + 2b)/3 = 2 (2) (1)(2) —> a = 0,2 và b = 0,3 —> nAl = (3a + 2b)/3 = 0,4 —> mAl = 10,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP