Hòa tan hoàn toàn 26 26 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 26...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 26,26 gam hỗn hợp gồm Mg, MgCO3, FeCO3 và Fe(NO3)3 trong dung dịch chứa x mol H2SO4 loãng, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa các muối trung hòa và 4,48 lít (đktc ) hỗn hợp khí Y gồm ba khí. Dẫn toàn bộ Y vào bình chứa nước vôi trong lấy dư, thu được 10,0 gam kết tủa; khí thoát ra khỏi bình gồm hai đơn chất khí có tỉ khối hơi so với H2 bằng 4,9. Trong điều kiện không có oxi, dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 147,67 gam kết tủa. Giá trị của x là: A. 0,50 B. 0,48 C. 0,52 D. 0,56

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y chứa nCO2 = nCaCO3 = 0,1. Hai đơn chất khí còn lại là N2 và H2. Y gồm N2 (0,03), H2 (0,07) và CO2 (0,1) Đặt nNH4+ = y nH+ = 2x = 10y + 0,03.12 + 0,07.2 + 0,1.2 (1) Bảo toàn N —> nNO3- = y + 0,06 Bảo toàn C —> nCO32- = 0,1 —> m kim loại = 26,26 – 62(y + 0,06) – 60.0,1 = 16,54 – 62y nBa(OH)2 phản ứng = x —> nOH- trong ↓ = 2x – y m↓ = 233x + (16,54 – 62y) + 17(2x – y) = 147,67 (2) (1)(2) —> x = 0,5 và y = 0,03

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP