Điện phân dung dịch chứa 11 7 gam...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch chứa 11,7 gam NaCl và x gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) sau một thời gian thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch giảm 25,5 gam. Cho thành Mg (dư) vào dung dịch đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh Mg tăng 9,18 gam và thoát ra 0,56 lít khí NO, cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Giá trị của m là 80,39. B. Giá trị của x là 94. C. Dung dịch X có chứa NaOH. D. Khối lượng Mg phản ứng là 9,84 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch sau điện phân tác dụng với Mg tạo NO nên H2O đã bị điện phân ở anot. Mặt khác khối lượng Mg tăng nên có Cu2+ dư. nNaCl = 0,2 Anot: nCl2 = 0,1 và nO2 = a Catot: nCu = b Bảo toàn electron: 0,1.2 + 4a = 2b m giảm = 0,1.71 + 32a + 64b = 25,5 —> a = 0,075 và b = 0,25 nH+ = 4a = 4nNO + 10nNH4+ —> nNH4+ = 0,02 nCu2+ dư = c, bảo toàn electron: 2nMg phản ứng = 2c + 3nNO + 8nNH4+ —> nMg phản ứng = c + 0,1175 Δm = 64c – 24(c + 0,1175) = 9,18 —> c = 0,3 Ban đầu: nCu(NO3)2 = b + c = 0,55 —> x = 103,4 (B sai) Muối khan gồm Mg2+ (0,4175), Na+ (0,2), NH4+ (0,02) —> NO3- (1,055) —> m muối = 80,39 —> A đúng. X chứa Cu2+, Na+, H+, NO3- —> C sai mMg phản ứng = 10,02

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP