Cho 4 48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 4,48 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là A. 5,6 gam. B. 3,28 gam. C. 6,4 gam. D. 4,88 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCH3COOC2H5 = nCH3COOC6H5 = x —> 88x + 136x = 4,48 —> x = 0,02 nNaOH = 0,08 —> Chất rắn gồm CH3COONa (0,04), C6H5ONa (0,02) và NaOH dư (0,02) —> m rắn = 6,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP