Hòa tan hỗn hợp gồm FeS2 và Cu2S...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hỗn hợp gồm ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hỗn hợp gồm FeS2 và Cu2S trong 51,45 gam dung dịch H2SO4 80%, thu được 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6) và dung dịch Y. Cho dung dịch BaCl2 dư vào Y thu được 44,27 gam kết tủa. Nếu cho Ba(OH)2 dư vào Y, lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được m gam kết tủa. Giá trị m là: A. 52,29 B. 49,35 C. 50,67 D. 48,27

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol FeS2 và Cu2S Bảo toàn electron: 15a + 10b = 0,3.2 nH2SO4 = 0,42 Bảo toàn S —> nBaSO4 = 2a + b + 0,42 – 0,3 = 2a + b + 0,12 —> 2a + b + 0,12 = 0,19 —> a = 0,02 và b = 0,03 Y + Ba(OH)2 —> Fe(OH)3 (a = 0,02), Cu(OH)2 (2b = 0,06) và BaSO4 (0,19) Nung kết tủa —> Fe2O3 (0,01), CuO (0,06) và BaSO4 (0,19) —> m rắn = 50,67

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP