Cho 0 01 mol một aminoaxit X tác...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho 0,01 mol một aminoaxit X tá...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho 0,01 mol một aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,25M. Mặt khác
1,5 gam X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch KOH 0,5M. Tên gọi của X là
A. glyxin. B. alanin. C. axit glutamic. D. lysin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n HCL =0,01 =nX vậy X có 1 nhóm NH2

Gọi a là số nhóm COOH của X

nKOH = 0,02= a. nX

mX =1,5= nX. M

Vậy M=75a vậy X là glyxin

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP