Cho 0 15 mol alanin phản ứng vừa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,15 mol alanin ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,15 mol alanin phản ứng vừa đủ với dung dịch axit HCl thu được a gam muối X. Lấy toàn bộ lượng muối này cho tác dụng với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam rắn Y. Tìm m: A. 51,9 B. 23,475 C. 24,825 D. 39,075

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = nAla = 0,15 nBa(OH)2 = 0,225 Y chứa NH2-CH(CH3)-COO- (0,15), Cl- (0,15), Ba2+ (0,225), bảo toàn điện tích —> nOH- = 0,15 —> mY = 51,9

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP