Điện phân điện cực trơ hiệu suất 100%...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân (điện cực ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân (điện cực trơ, hiệu suất 100%) dung dịch chứa đồng thời 0,15 mol Cu(NO3)2 và 0,12 mol HCl trong một thời gian với cường độ 5A thì ở anot thu được 2,24 lít hỗn hợp khí (dktc) và dung dịch X. Dung dịch X hòa tan tối đa m gam bột Fe. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và NO là sản phẩm khử duy nhất. Gía trị của m là: A. 6,44 B. 3,92 C. 4,48 D. 5,88

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí ở anot gồm nCl2 = 0,06 —> nO2 = 0,04 —> ne = 2nCl2 + 4nO2 = 0,28 Tại catot: Cu2+ + 2e —> Cu 0,15……0,28 0,14……0,28 0,01…….0 Vậy dung dịch X chứa Cu2+ dư (0,01), NO3- (0,3). Bảo toàn điện tích —> H+ (0,28) nNO = nH+/4 = 0,07 Bảo toàn electron: 2nFe = 3nNO + 2nCu2+ —> nFe = 0,115 —> mFe = 6,44

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP