Hỗn hợp khí A chứa hai hidrocacbon hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp khí A chứa h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp khí A chứa hai hidrocacbon, hỗn hợp khí B chứa O2 và O3 (tỉ khối của B so với H2 là 18,4). Trộn A và B theo tỉ lệ 1: 2 về thể tích rồi đốt cháy thi chỉ còn CO2 và hơi H2O theo tỷ lệ 8: 7 về thể tích. Nếu dẫn 5 lít A qua nước brom dư thì thể tích khí còn lại 2 lít. Công thức phân tử của hai hidrocacbon là (các thể tích khí đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất) A. C2H6 và C3H6 B. C2H4 và C3H6 C. CH4 và C2H2 D. C2H6 và C2H4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn nA = 1 và nB = 2 MB = 36,8 —> nO2 = 1,4 và nO3 = 0,6 —> nO = 2nO2 + 3nO3 = 4,6 nCO2 = 8a và nH2O = 7a Bảo toàn O —> nO = 2.8a + 7a = 4,6 —> a = 0,2 —> nCO2 = 1,6 và nH2O = 1,4 —> Số C = nCO2/nA = 1,6 —> A chứa CH4 và CxHy Từ phản ứng với Br2 —> nCH4 : nCxHy = 2 : 3 Vậy A gồm CH4 (0,4) và CxHy (0,6) nCO2 = 0,4 + 0,6x = 1,6 —> x = 2 nH2O = 0,4.2 + 0,6y/2 = 1,4 —> y = 2 —> C2H2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP