Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện phản ứng n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và một oxit của sắt trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chất Y thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư, thu được dung dịch chứa 230,7 gam muối và a mol khi NO. Phần 2: Tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 2M, thu được 1,5a mol H2 và 16,8 gam chất rắn không tan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 251. B. 230. C. 206. D. 352.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 2: nH2 = 1,5a —> nAl dư = a Chất rắn không tan là Fe —> nFe = 0,3 Phần 1: Bảo toàn electron: 3nAl dư + 3nFe = 3nNO + 8nNH4+ —> nNH4+ = 0,1125 Muối gồm có NH4NO3 (0,1125), Fe(NO3)3 (0,3) —> nAl(NO3)3 = 0,7 Bảo toàn Al —> nNaOH = nNaAlO2 = 0,7 —> V = 0,35 lít = 350 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP