Sục từ từ khí CO2 đến dư vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Sục từ từ khí CO2 đế...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch X chứa m gam NaOH và a mol Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: Giá trị của m và a lần lượt là A. 64 và 1,2. B. 64 và 0,9. C. 64 và 0,8. D. 32 và 0,9.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đoạn đồ thị nằm ngang ứng với sự tạo thành NaHCO3 —> nNaHCO3 = nCO2 = 1,6 —> nNaOH = 1,6 —> m = 64 Để hòa tan toàn bộ kết tủa cần nCO2 = 3,4 —> 2a + 1,6 = 3,4 —> a = 0,9

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP