Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeCO3, Fe(OH)2, Fe(OH)3 tác dụng hết với H2SO4 loãng, dư thu được a gam muối và 3,36 lít hỗn hợp khí Y (đktc), tỉ khối của Y so với H2 bằng 8. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch HNO3 (đậm đặc, đun nóng, dư) thì thấy có 2 mol HNO3 phản ứng, thu được 12,32 lít hỗn hợp khí Z (đktc). Giá trị của A gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 76,5 B. 99,4 C. 85,4 D. 143,1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y gồm CO2 (0,05) và H2 (0,1) —> Z gồm CO2 (0,05) và NO2 (0,5) Bảo toàn N —> nFe(NO3)3 = 0,5 Quy đổi hỗn hợp X thành Fe (0,5), O, CO2 và H2O. Bảo toàn electron —> 3nFe = 2nO + nNO2 —> nO = 0,5 Bảo toàn H —> nH2SO4 phản ứng = nO + nH2 = 0,6 Muối chứa FeSO4 (u) và Fe2(SO4)3 (v) Bảo toàn Fe —> u + 2v = 0,5 Bảo toàn S —> u + 3v = 0,6 —> u = 0,3 và v = 0,1 —> a = 85,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP