Cho 13 8 gam hỗn hợp X chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 13,8 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 13,8 gam hỗn hợp X chứa hai este đơn chức mạch hở tác dung với 250ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp trong đó oxi chiếm 37,03% về khối lượng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 17,32 gam chất rắn Y. Đốt cháy hết 17,32 gam rắn Y thu được a mol CO2, b mol H2O, c mol Na2CO3. Mặt khác cho 0,1 mol hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn dung dịch AgNO3.NH3 đun nóng thu được 4,32 gam Ag. Tỉ lệ a:c là A. 2,5 B. 1,5 C. 2,12 D. 1,12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng —> mAncol = 6,48 —> nAncol = nX = nO = 6,48.37,03%/16 = 0,15 —> M ancol = 43,2: CH3OH (0,03) và C2H5OH (0,12) Tráng gương 0,15 mol X thu được nAg = 0,04.1,5 = 0,06 —> X gồm HCOOCH3 (0,03) và RCOOC2H5 (0,12) mX = 13,8 —> R = 27: CH2=CH- Y gồm HCOONa (0,03), CH2=CH-COONa (0,12) —> nNaOH dư = 0,1 Bảo toàn Na —> nNa2CO3 = 0,125 Bảo toàn C —> nCO2 = 0,265 —> nCO2 : nNa2CO3 = 2,12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP