Lên men 270 gam glucozơ thu được a...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lên men 270 gam gluc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Lên men 270 gam glucozơ, thu được a gam ancol etylic. Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic trên bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hòa hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch KOH 0,3M. Mặt khác cho 0,2a gam ancol etylic trên tác dụng với Na dư thì thu được 5,376 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của quá trình lên men rượu và lên men giấm lần lượt là A. 80% và 80%. B. 75% và 85%. C. 80% và 90%. D. 90% và 90%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC6H12O6 = 1,5 nH2 = 0,24 —> nC2H5OH = 0,48 —> Phản ứng lên men thu được nC2H5OH = 0,48.5 = 2,4 —> Hiệu suất lên men rượu = 2,4/1,5.2 = 80% nC2H5OH lên men giấm = 0,48/2 = 0,24 nCH3COOH = nKOH = 0,216 —> Hiệu suất lên men giấm = 0,216/0,24 = 90%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP