Cho 0 18 gam một đơn chất R...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,18 gam một đơn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,18 gam một đơn chất R tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được khí A (biết sản phẩm khử của S+6 là SO2 duy nhất). Thu toàn bộ khí A vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện 5,1 gam kết tủa. Nếu Cho 0,18 gam R tác dụng với dung dịch HNO3 (đặc, nóng, dư) thì thể tích khí thu được (đktc) là bao nhiêu (biết sản phẩm khử của N+5 là NO2 duy nhất)? A. 1,344 lít. B. 1,68 lít. C. 1,792 lít. D. 2,016 lít.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ca(OH)2 dư nên: nSO2 = nCaSO3 = 0,0425 Nếu R là kim loại hóa trị r thì: 0,18r/R = 0,0425.2 —> R = 36r/17: Vô nghiệm Vậy R là phi kim (C, S hoặc P) Nếu R là P thì: 0,18.5/31 = 0,0425.2: Vô lí, loại. Nếu R là S thì: 0,18.6/32 = 0,0425.2: Vô lí, loại. Vậy R là C (0,015 mol) Khi đó khí A gồm CO2 (0,015) và SO2 (0,015.2 = 0,03) Kết tủa gồm CaCO3 (0,015) và CaSO3 (0,03): Thỏa mãn 5,1 gam. R với HNO3 dư: Khí gồm CO2 (0,015) và NO2 (0,015.4 = 0,06) —> V = 1,68 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP