Cho 1 2 gam Mg vào 100 mL...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho 1,2 gam Mg vào 100 mL dung dịch h...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho 1,2 gam Mg vào 100 mL dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1,5M và NaNO3 0,5M. Sau phản ứng chỉ thu được V lít khí dạng đơn chất (không có sản phẩm khử nào khác). Thể tích V (đktc) bằng : A. 0,224 lít. B. 0,560 lít. C. 1,120 lít. D. 5,600 lít.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

5Mg + 12H + + 2NO3 – → 5Mg 2+ +N2+6H2O

0,05 0,12 0,02

0 0,03 0,03 0,01

⇒ V = 0,01 × 22,4 = 0,224 (L)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP