Cho 1 22 gam một este E phản...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 1,22 gam một est...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 1,22 gam một este E phản ứng vừa đủ với 0,02 mol KOH, cô cạn dung dịch thu được 2,16 gamhỗn hợp muối F. Đốt cháy hoàn toàn muối này thu được 2,64 gam CO2 ; 0,54 gam H2O và a gam K2CO3. ME < 140 đvC. Trong F phải chứa muối nào sau đây? A. CH3C6H4-OK B. C2H5COOK C. CH3COOK D. HCOOK

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt muối —> nCO2 = 0,06; nH2O = 0,03 và nK2CO3 = nKOH/2 = 0,01 Muối gồm: Bảo toàn C —> nC = 0,07 Bảo toàn H —> nH = 0,06 nK = nKOH = 0,02 —> nO = (m muối – mC – mH – mK)/16 = 0,03 Do nO < 2nK —> Phải có muối có 1 oxi. —> CH3C6H4-OK

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP