Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Na2O...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan m gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu được dung dịch X trong suốt. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, khi hết 100ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa; khi hết 300 ml hoặc 700 ml thì đều thu được a gam kết tủa. Giá trị của a và m lần lượt là : A. 23,4 và 56,3 B. 23,4 và 35,9 C. 15,6 và 27,7 D. 15,6 và 55,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH+ = 0,1 thì kết tủa bắt đầu xuất hiện nên X chứa nOH- = 0,1 Đặt nAlO2- = b nH+ = 0,3 = 0,1 + a/78 nH+ = 0,7 = 0,1 + 4b – 3a/78 —> a = 15,6 và b = 0,3 Bảo toàn điện tích —> nNa+ = nAlO2- + nOH- = 0,4 —> nNa2O = 0,2 nAl2O3 = b/2 = 0,15 —> m = 27,7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP