Cho 14 19 gam hỗn hợp gồm 3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 14,19 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 14,19 gam hỗn hợp gồm 3 amino axit (phân tử chỉ chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH) vào dung dịch chứa 0,05 mol axit oxalic, thu được dung dịch X. Thêm tiếp 300ml dung dịch NaOH 1M vào X sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 26,19 gam chất rắn khan Y. Hòa tan Y trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 19,665. B. 35,39. C. 37,215. D. 39,04.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Gọi A là các amino axit. Bảo toàn khối lượng: mA + m(COOH)2 + mNaOH = mY + mH2O —> nH2O = 0,25 Dễ thấy nH2O < nNaOH nên NaOH vẫn còn dư. —> nH2O = nA + 2n(COOH)2 —> nA = 0,15 Y + HCl —> m muối = mA + 0,15.36,5 + 0,3.58,5 = 37,215

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP