X là axit cacboxylic đơn chức Y là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là axit cacboxylic...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là axit cacboxylic đơn chức, Y là một este của ancol đơn chức với axit caboxylic hai chức. Cho m gam hỗn hợp M gồm X, Y tác dụng với lượng dung dịch NaOH sau đó cô cạn được ancol Z và chất rắn khan T trong đó có chứa 28,38 gam hỗn hợp muối. Cho hơi ancol Z qua ống đựng lượng dư CuO nung nóng được hỗn hợp hơi W gồm anđehit và hơi nước. Dẫn W qua bình đựng lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 95,04 gam Ag. Mặt khác nung nóng chất rắn khan T với CaO được 4,928 lit một ankan duy nhất. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 24,20. B. 29,38. C. 26,92. D. 20,24.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nACOONa + nB(COONa)2 = nAnkan = 0,22 nAg = 0,88 nAndehit = nAncol = 2nB(COONa)2 < 2.0,22 = 0,44 —> Andehit là HCHO (nAg/4 = 0,22 mol) —> nB(COONa)2 = nCH3OH/2 = 0,11 mol —> nACOONa = 0,11 m muối = 0,11(A + 67) + 0,11(B + 134) = 28,38 Vôi tôi xút thu được 1 ankan —> A = B + 1 —> A = 29 và B = 28 M gồm C2H5COOH (0,11) và C2H4(COOCH3)2 (0,11) —> m = 24,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP