Đốt cháy hoàn toàn 11 72 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 11,72 gam hỗn hợp gồm Fe, Al và Cu trong khí (Cl2) dư, lấy toàn bộ muối tạo thành cho vào nước thu được dung dịch X. Cho 400ml dung dịch AgNO3 2M vào X, thu được dung dịch Y và x gam kết tủa. Nhúng thanh Fe vào Y, kết thúc phản ứng, lấy thanh Fe ra cân lại thấy khối lượng tăng 6,32 gam, đồng thời thu được dung dịch Z. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Z, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 17,6 gam rắn khan. Giá trị của x là: A. 106,19. B. 97,58. C. 100,45. D. 103,32.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol Fe, Al, Cu ban đầu. —> 56a + 27b + 64c = 11,72 (1) Khi nhúng thanh Fe vào Y, nếu chỉ có Cu2+ và Fe3+ phản ứng thì: 2nFe pư = 2nCu2+ + nFe3+ —> nFe pư > nCu2+ = c —> Δm = mCu – mFe < 8c Vì Δm = 6,32 —> c > 0,79 —> mCu > 50,56: Vô lý Vậy Y phải có cả Ag+ dư —> Cl- đã kết tủa hết. nAg+ dư = 0,8 – 3a – 3b – 2c 2nFe pư = 2nCu2+ + nAg+ + nFe3+ —> nFe pư = 0,4 – a – 1,5b Δm = 64c + 108(0,8 – 3a – 3b – 2c) – 56(0,4 – a – 1,5b) = 6,32 (2) Z chứa Fe2+ (a + 0,4 – a – 1,5b = 0,4 – 1,5b) —> nFe2O3 = 0,2 – 0,75b = 0,11 (3) (1)(2)(3) —> Nghiệm lẻ, kiểm tra lại số liệu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP