Nung hỗn hợp rắn X gồm FeCO3 Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung hỗn hợp rắn X g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung hỗn hợp rắn X gồm FeCO3, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 trong bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn Fe2O3 duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: 53,6% N2; 16,0% CO2; 18,0% NO2 và còn lại là O2. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong hỗn hợp X là A. 39,2%. B. 23,9%. C. 16,1%. D. 31,6%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Lấy 100 mol Y, gồm có nN2 = 53,6; nCO2 = 16, nNO2 = 18 và nO2 = 12,4 —> Lượng không khí đã dùng chứa N2 (53,6 mol) và O2 (13,4 mol) —> nO2 phản ứng với X = 13,4 – 12,4 = 1 X chứa FeCO3 (16 mol), Fe(NO3)2 (a mol) và Fe(NO3)3 (b mol) —> nNO2 = 2a + 3b = 18 4NO3- —> 2O2- + 4NO2 + O2 18………………………………4,5 Bảo toàn electron —> 16 + a = 4(4,5 + 1) —> a = 6 và b = 2 —> %Fe(NO3)2 = 31,58%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP