X Y MX &lt MY là hai peptit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y (MX < MY) là...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y (MX < MY) là hai peptit mạch hở, hơn kém nhau một liên kết peptit. Đun nóng 18,29 gam hỗn hợp E chứa X, Y và este Z (C5H11O2N) với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu được 1,15 gam ancol etylic và hỗn hợp chứa 2 muối của 2 α-aminoaxit thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy toàn bộ muối cần dùng 17,808 lít O2 (đktc), thu được CO2, H2O, N2 và 0,125 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của Y trong E là. A. 56,86% B. 27,14% C. 33,24% D. 38,80%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNa2CO3 = 0,125 —> n muối = 0,25 2CnH2nNO2Na + (3n – 1,5)O2 —> (2n – 1)CO2 + 2nH2O + Na2CO3 —> nO2 = 0,25(3n – 1,5)/2 = 0,795 —> n = 2,62 Do Z là Ala-C2H5 nên hai muối gồm GlyNa (0,095 mol) và AlaNa (0,155 mol) nAla-C2H5 = nC2H5OH = 0,025 —> E tạo bởi 0,095 mol Gly và 0,155 – 0,025 = 0,13 mol Ala mE = 18,29 – mZ = 15,365 nE = (15,365 – 0,095.57 – 0,13.71)/18 = 0,04 —> Số mắt xích trung bình = (0,095 + 0,13)/0,04 = 5,625 —> E gồm Pentapeptit (0,015 mol) và Hexapeptit (0,025 mol) Vậy E gồm: (Gly)u(Ala)5-u: 0,015 mol (Gly)v(Ala)6-v: 0,025 mol —> nGly = 0,015u + 0,025v = 0,095 —> 3u + 5v = 19 —> u = 3 và v = 2 là nghiệm duy nhất. Vậy: X là (Gly)3(Ala)2 Y là (Gly)2(Ala)4 —> %Y = 56,86%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP