Cho 10 5 gam hỗn hợp X gồm...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho 10,5 gam hỗn hợp X gồm Na2CO3 v...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho 10,5 gam hỗn hợp X gồm Na2CO3 và K2CO3 tác dụng với HCl dư thì thu được 2,016 lit CO2 ở đktc.
a, Tính % khối lượng X ?
b, Lấy 21 gam hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 với thành phần % như trên tác dụng vớidung dịch HCl vừa đủ (không có khí CO2 bay ra). Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng ?
c, Nếu thêm từ từ 0,12 lit dung dịch HCl 2M vào dung dịch chứa 21 gam hỗn hợp X trên. Tính thể tích CO2 thoát ra ở đktc ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bài tập có thể giải theo phương trình phân tử, nhưng đến phần b học sinh sẽ gặp khó
khăn. Vì vậy bài này ta sẽ giải theo phương trình ion với 2 trường hợp cho muối vào
axit và cho axit vào muối.
a, Gọi số mol của Na2CO3 là a, K2CO3 là b, do HCl dư. Vậy CO3 2-biến thành CO2

CO3 2-+ 2 H+-----> CO2+ H2O

a + b a + b
Ta có : a + b = 2,016/ 22,4 = 0,09 mol
106a + 138b = 10,5
giải hệ : a = 0,06 mol Na2CO3
b = 0,03 mol K2CO3
% Na2CO3 =(0,06.106.100)/10,5= 60,57%
% K2CO3 = 100% - 60,57% = 39,43%
b, Khi cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch X : Na2CO3, K2CO3
(21 gam = 2 . 10,5 gam hỗn hợp trên).
CO3 2-+ H+-----> HCO3-
0,18 0,18 0,18
Nếu không có khí CO2 thoát ra, tức là phản ứng dừng lại ở đây.
nHCl = nH= 0,18 mol => VHCl 2M = 0,18/2 = 0,09(l)
c, Nếu dùng 0,12 lit dung dịch HCl 2M hay 0,12.2 = 0,24 mol H+> 0,18 mol. Nên sẽ có phương trình :
HCO3-+ H+-------------->CO2 + H2O

0,06 0,06
VCO2= 0,06.22,4 = 1,344 (l)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP