Cho 2 8g hỗn hợp CuO MgO Fe2O3...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho 2,8g hỗn hợp CuO, MgO, Fe2O3 tá...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho 2,8g hỗn hợp CuO, MgO, Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 50 ml dd H2SO4 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 4,5g B. 7,4g C. 7,8g D. 6,8g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mhh+ mh2so4 = mmuoi + mh2o san pham

↔ mmuoi = mhh + mh2so4 - mh2o san pham

mà nh2o san pham = nh2so4 = 1.0,05 = 0,05 mol

→ mmuoi = 2,8 + 0,05.98 - 0,05.18 = 6,8g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP