Cho các chất sau: Fe Mg Cu AgNO3...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Cho các chất sau: Fe, Mg, Cu, AgNO...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Cho các chất sau: Fe, Mg, Cu, AgNO3, CuCl2, Fe(NO3)2. Số cặp chất tác dụng với nhau là:

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

1. fe tác dụng với agno3.

2. fe tác dụng với cucl2.

3. mg tác dụng với agno3.

4. mg tác dụng với cucl2.

5. mg tác dụng với fe(no3)2.

6. cu tác dụng với agno3

chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP