Dung dịch NaOH có phản ứng với tất...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Dung dịch NaOH có phản ứng với tất ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

A. HNO3, HCl, CuSO4, KNO3, Zn(OH)2

B. Al, Al2O3, MgO, H3PO4, MgSO4

C. FeCl3, MgCl2, CuO, HNO3, NH3

D. H2SO4, CO2, NaHSO3, FeCl2, Cl2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

h2so4, co2, nahso3, fecl2, cl2

chọn d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP