Cho 200 ml dung dịch glucozơ có nồng...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho 200 ml dung dịch glucozơ có nồng độ 0,1 mol...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho 200 ml dung dịch glucozơ có nồng độ 0,1 mol/l tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được m gam Ag. Giá trị của m là A. 3,24. B. 2,16. C. 1,62. D. 4,32.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n Gluco= 0,02

Glucozo + 2AgNO3 = 2Ag

Vậy mAg= 0,04 x 108 =4,32

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP