Cho 21 4 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 21,4 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 21,4 gam hỗn hợp X gồm C2H2 và ankin A có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1,5 phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 96,3 gam kết tủa. Vậy A là A. propin B. but-1-in C. đimeltyl axetilen D. pent-1-in

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nếu A không tạo kết tủa thì nC2H2 = nC2Ag2 = 0,40125 —> nA = 1,5nC2H2 = 0,601875 mX = 0,40125.26 + 0,601875A = 21,4 —> A = 18,22: Loại Vậy A có tạo kết tủa. nC2H2 = x và nA = 1,5x mX = 26x + 1,5x(14n – 2) = 21,4 m↓ = 240x + 1,5x(14n + 105) = 96,3 —> x = 0,2; nx = 0,8 —> n = 4: CH≡C-CH2-CH3 (But-1-in)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP