Trộn dung dịch chứa 11 76 gam H3PO4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn dung dịch chứa ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn dung dịch chứa 11,76 gam H3PO4 với dung dịch chứa 16,8 gam KOH. Khối lượng các muối thu được là A. 10,44 gam KH2PO4, 8,5 gam K3PO4. B. 10,44 gam K2HPO4,12,72 gam K3PO4. C. 10,2 gam K2HPO4, 13,5 gam KH2PO4, 8,5 gam K3PO4. D. 10,24 gam K2HPO4, 13,5 gam KH2PO4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH3PO4 = 0,12 và nKOH = 0,3 —> nKOH/nH3PO4 = 2,5 —> K3PO4 (a) và K2HPO4 (b) nH3PO4 = a + b = 0,12 nKOH = 3a + 2b = 0,3 —> a = b = 0,06 —> mK3PO4 = 12,72 và mK2HPO4 = 10,44

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP