Hỗn hợp X gồm FeO Fe2O3 và Fe3O4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm FeO, F...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tan hết m gam X vào dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch muối Y. Chia Y làm hai phần bằng nhau: – Để oxi hóa hết các chất có trong dung dịch ở phần một cần vừa đủ 300ml dung dịch KMnO4 0,1M/H2SO4 (loãng). – Phần hai hòa tan tối đa 0,96 gam kim loại Cu. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: A. 3,84. B. 7,68. C. 26,4. D. 13,2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành FeO (a mol) và Fe2O3 (b mol) —> Dung dịch Y chứa FeCl2 (a mol) và FeCl3 (2b mol) Mỗi phần Y chứa FeCl2 (0,5a mol) và FeCl3 (b mol) Phần 1: KMnO4 oxi hóa Fe2+ và Cl-. Bảo toàn electron: 0,5a + (a + 3b) = 0,03.5 (1) Phần 2: Fe3+ oxi hóa Cu. Bảo toàn electron: b = 0,015.2 (2) (1)(2) —> a = 0,04 và b = 0,03 —> m = 7,68

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP