Cho các phát biểu sau: a Trong phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Trong phân tử vinylaxetilen có chứa ba liên kết bội. (b) Phenol dùng để sản xuất phẩm nhuộm, thuốc nổ, chất diệt cỏ. (c) Hiđro hóa hoàn toàn chất bẻo lỏng thu được chất béo rắn. (d) Hầu hết các polime đều có nhiệt độ nóng chảy xác định. (e) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure. (f) Tripanmitin tham gia phản ứng cộng H2 (Ni, t°). Số phát biểu đúng là A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Sai, chỉ có 2 liên kết bội (1 đôi + 1 ba) (b) Đúng (c) Đúng (d) Sai, polime có nhiệt độ nóng chảy không xác định (e) Sai, đipeptit không có phản ứng này. (f) Sai, tripanmitin no (C15H33COO)3C3H5 nên không cộng H2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP