Hỗn hợp M gồm amin X amino axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp M gồm amin X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp M gồm amin X, amino axit Y (X, Y đều no, mạch hở) và peptit Z (mạch hở tạo ra từ các α–amino axit no, mạch hở). Cho 2 mol hỗn hợp M tác dụng vừa đủ với 9 mol HCl hoặc 8 mol NaOH. Nếu đốt cháy hoàn toàn 2 mol hỗn hợp M, sau phản ứng thu được 15 mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Giá trị của x, y lần lượt là A. 17,0 và 4,5. B. 13,5 và 4,5. C. 12,5 và 2,25. D. 14,5 và 9,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nN = nHCl = 9 —> nN2 = y = 4,5 nC = nCO2 = 15 nO = 2nNaOH = 16 —> Số nguyên tử trung bình trong M: C = 7,5; N = 4,5; O = 8 Độ không no k = Số O/2 = 4 —> Số H = 2C + 2 – 2k + N = 13,5 —> nH2O = x = 2.13,5/2 = 13,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP