Đốt cháy hoàn toàn V lít một hiđrocacbon...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn V...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn V lít một hiđrocacbon mạch hở X cần 7V lít O2 và sinh ra 5V lít CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). X cộng H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) sinh ra hiđrocacbon no, mạch nhánh. Số công thức cấu tạo thỏa mãn của X là A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số C = VCO2/VX = 5 Bảo toàn O —> VH2O = 4 —> Số H = 2VH2O/VX = 8 —> X là C5H8 X + H2 dư —> Hiđrocacbon mạch nhánh nên X cũng có nhánh: CH≡C-CH(CH3)2 CH2=C=C(CH3)2 CH2=C-C(CH3)=CH2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP