Cho 61 25 gam tinh thể MSO4 5H2O...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 61,25 gam tinh t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 61,25 gam tinh thể MSO4.5H2O vào 300 ml dung dịch NaCl 0,6M thu được dung dịch X. Điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi, trong thời gian t giây, thấy khối lượng catot tăng m gam; đồng thời ở anot thu được 0,15 mol khí. Nếu thời gian điện phân là 2t giây, tổng số mol khí ở 2 cực là 0,425 mol. Giá trị m là. A. 12,39 gam B. 11,80 gam C. 13,44 gam D. 12,80 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaCl = 0,18 Trong t giây, ở anot thu được Cl2 (0,09) và O2 (0,06) —> ne trong t giây = 2nCl2 + 4nO2 = 0,42 —> Trong t giây tiếp theo anot thu được nO2 = ne/4 = 0,105 mol —> nH2 = 0,425 – 0,15 – 0,105 = 0,17 Bảo toàn electron cho catot: ne trong 2t giây = 2nM + 2nH2 = 0,42.2 —> nM = 0,25 —> M tinh thể hidrat = 245 —> M = 59: Ni Vậy trong t giây thì nNi = 0,42/2 = 0,21 —> mNi = 12,39

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP