Cho các phát biểu sau: a Xenlulozơ không...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Xenlulozơ không tan trong nước nhưng tan được trong nước Svayde (dung dịch Cu(OH)2 trong NH3). (b) Glucozơ còn được gọi là đường mía. (c) Dẫn khí H2 vào dung dịch glucozơ, đun nóng, xúc tác Ni thu được sobitol. (d) Glucozơ được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột nhờ xúc tác HCl hoặc enzim. (e) Dung dịch saccarozơ không có phản ứng tráng Ag, chứng tỏ phân tử saccarozơ không có nhóm –CHO. (f) Tinh bột là hỗn hợp của 2 polisaccarit là amilozơ và amilopectin. Số phát biểu đúng là A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng (b) Sai, saccarozơ gọi là đường mía, glucozơ là đường nho. (c) Đúng (d) Đúng (e) Đúng (f) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP