Thủy phân hoàn toàn 0 1 mol este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este no, đa chức X cần dùng vừa đủ 600 ml dung dịch NaOH 1M. Thu được 40,2 gam một muối Y và một ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 15,68 lít O2, thu được 13,44 lít khí CO2 và 14,4 gam H2O. Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Z là ancol no 2 chức B. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,4 mol CO2 C. X là este mạch hở D. Độ bất bão hòa trong X là 8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,6 & nH2O = 0,8 —> nZ = 0,2 —> Số C = nCO2/nZ = 3 Z có dạng C3H8Ox Bảo toàn O: 0,2x + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O —> x = 3: —> Z là C3H5(OH)3 nX : nNaOH = 1 : 6 nên X có 6 chức, tạo ra từ ancol 3 chức —> Axit phải 2 chức X có dạng (C3H5)2(OOC)6R3 —> nR(COONa)2 = nNaOH/2 = 0,3 —> M muối = 134 —> (COONa)2 Chọn D. Độ bất bão hòa trong X là 8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP