Cho 50 0 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 50,0 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 50,0 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng còn lại 20,4 gam chất rắn không tan. Phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là: A. 20,4 B. 40,0 C. 53,6 D. 40,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn electron —> 2nFe3O4 = 2nCu phản ứng —> nFe3O4 = nCu phản ứng = x —> mX = 232x + 64x + 20,4 = 50 —> x = 0,1 —> %Cu = (64x + 20,4)/50 = 53,6%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP